"Sweety", Serenissima: Santino - Wilma - Weltmeyer, born 2006-04-17, 166 cm, Hannoveraner

Christer Hyckenberg testing Sweety 20100216.

bottom.gif (785 bytes)
ak@rynander.com